محصولات

مرمریت مشکی نجف آباد

مرمریت مشکی نجف آباد

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی مرمریت مشکی نجف آباد میباشد.

مرمر لیون

مرمر لیون

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی مرمر لیون میباشد.

مرمریت دهبید گل یخی

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی مرمریت دهبید گل یخی میباشد.

مرمریت گلدن بلک

مرمریت گلدن بلک

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی مرمریت گلدن بلک میباشد.

مرمریت دهبید رویال گلد

مرمریت دهبید رویال گلد

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی سنگ مرمریت دهبید رویال میباشد.

مرمریت دهبید رد لاین

مرمریت دهبید رد لاین

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی مرمریت دهبید گل رد لاین میباشد.

سنگ مرمریت دهبید رویال

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی سنگ مرمریت چهرک میباشد.

سنگ مرمریت جم استون

سنگ مرمریت چهرک

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی سنگ مرمریت چهرک میباشد.

سنگ مرمریت جم استون

مرمریت دهبید شایان

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی سنگ مرمریت دهبید شایان میباشد.

سنگ مرمریت جم استون

مرمریت دهبید احرار

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی سنگ مرمریت دهبید اهرار میباشد.

سنگ مرمریت جم استون

مرمریت امپرادور ترکیه

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی سنگ مرمریت امپرادور ترکیه میباشد.

مرمریت دهبید ثمین

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی سنگ مرمریت دهبید ثمین میباشد.